Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu iDEA NÁBYTOK prevádzkovaného spoločnosťou

IDEA Nábytok s. r. o., so sídlom Mečíková 54, Bratislava 841 07,

IČ: 46598618,

DIČ: SK2023479997

zapísanou do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 80272/B

Adresa pre doručovanie: IDEA nábytok, s.r.o., Mečíková 54, 841 07 Bratislava

Telefónne číslo: 0800 44 45 45 (bezplatná linka)

02/32 14 45 45

Kontaktný e-mail: e-shop@idea-nabytok.sk 1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru, účel zmluvy a na základe reklamy;

 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a

 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je Vám záruka za akosť poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje iba na spotrebiteľa.

 1. Aká je záručná doba?

U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsať štyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom sídle, predávanej veci, jej obale alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba.

 1. Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, ktorú je možné odstrániť, máte právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, na ktorej sa vada vyskytla, pokiaľ nám výmenou chybnej veci nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Vymeniť chybnú vec za bezchybnú môžeme namiesto odstránenia vady vždy, pokiaľ Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru na daný účel, máte právo na:

 • výmenu tovaru;

 • odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

Rovnaké právo Vám náleží aj vtedy, pokiaľ sa na tovare vyskytne síce odstrániteľná vada, ale pre jej opätovné vyskytnutie po oprave (najmenej 2 krát) alebo pre väčší počet vád nemôžete daný tovar riadne využívať.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Právo odstúpiť od zmluvy nebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho obdržali.

Pokiaľ sa rozhodnete pre výmenu vadnej veci, záručná doba začne plynúť znova, odo dna prevzatia novej veci.

Pokiaľ reklamáciu výrobku uplatníte počas prvých 12 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru, môžeme reklamáciu vybaviť zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nemôžeme vyžadovať úhradu nákladov na toto odborné posúdenie, ani iných nákladov s posúdením súvisiacich. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Pokiaľ reklamáciu výrobku uplatníte po 12 mesiacoch odo dňa zakúpenia tovaru, a túto reklamáciu zamietneme, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme osobu, ktorej môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Pokiaľ tovar zašlete na odborné posúdenie nami určenej osobe v doklade o vybavení reklamácie, nesieme náklady odborného posúdenia, spolu s ostatnými súvisiacimi účelne vynaloženými nákladmi na posúdenie, a to bez ohľadu na výsledok posúdenia. Tieto náklady Vám uhradíme do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie. Počas vykonávanie odborného posúdenia neplynie záručná doba. Pokiaľ odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžeme zamietnuť.

 1. Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nenáležia, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;

 • ste vadu sami spôsobili;

 • uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním;

 • vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, poprípade nedbalosťou. 

 1. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu u nás (alebo osoby, ktorá je v záručnom liste uvedená ako osoba určená k oprave) uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne.

 • reklamovaný tovar doručíte (inak ako na dobierku; takto doručený tovar nepreberáme) na našu kontaktnú adresu (alebo na adresu osoby určenej k oprave), do akejkoľvek našej prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla.

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Máte právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré Vám v súvislosti s uplatnením práva za vady vznikli.