4.53sk   utorok, 27.09.2016
výpredaj %
   Spálňa
komody masív
komody
skrine masív
skrine
postele, nočné stolíky masív
postele, nočné stolíky
matrace, rošty
spálňa
detský nábytok
   Obývacia izba
obývacie steny
pohovky
kreslá
sedacie vaky
knižnice nábytok masív
knižnice nábytok
TV stolíky
konferenčné stolíky
   Jedáleň
jedálenské stoly
stoličky
kuchyne
   Predsieň
presieňové steny
skrinky na topánky
   Ďalší nábytok
kancelarske stoličky
písacie a PC stoly masív
písacie a PC stoly
ostatné
dubový nábytok
bytove doplnky
   Kúpeľne
kúpeľňové sety

obchodné podmienky

Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti IDEA nábytek, s.r.o., se sídlem Evropská 675, 664 42 Modřice, IČO 48907847, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11214 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese eshop.idea-nabytok.sk, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").
2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy.
 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu eshop.idea-nabytok.sk jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Označené údaje jsou povinné a bez jejich zadání nelze objednávku dokončit. Správnost a úplnost poskytnutých údajů může být ze strany prodávajícího ověřena telefonicky nebo e-mailem. Nepodaří-li se kupujícího zastihnout, může být v takovémto případě objednávka zamítnuta.
3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 
Dodání a převzetí zboží
1. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.
2. Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky.
3. Prodávající se zavazuje odeslat nebo připravit k osobnímu odběru kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu (u zboží, které je skladem nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky), není-li uvedeno jinak. V tomto případě se o termínu dodání domlouvá prodávající přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a to platí i v případě, je-li zboží dočasně vyprodáno.
Přepravní služba:
Prodávající odesílá kupujícímu objednané zboží přepravní společností Toptrans na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce. Cena přepravy je stanovena podle aktuálních tarifů přepravce. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího e-mailem.
Pokud si kupující zásilku nepřevezme ve stanovené lhůtě a neinformuje prodávajícího předem o skutečnosti, že si zásilku nemůže převzít, je kupující povinen uhradit prodávajícímu odpovídající vynaložené náklady spojené se zabalením a odesláním zásilky.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
4. Zboží mimo Českou republiku zasíláme na Slovensko přepravní společností Toptrans.
 
Cena zboží a platební podmínky
1. Všechny uvedené ceny na webovém rozhraní obchodu jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty v Eurech.
2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti na dobírku přepravní společnosti Toptrans v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: Tatra banka, a.s., 2924709190/1100 (dále jen "účet prodávajícího")
 • bezhotovostně platební kartou službou CardPay Tatra banky

 • 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
   
  Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující má právo podle §53, odstavec 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
  2. Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás písemně nebo telefonicky, že žádáte odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu osobně na prodejnu prodávajícího nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
  3. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi do 30 dnů odpovídající částku formou bankovního převodu. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.
  4. Neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
   
  Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění na webovém rozhraní obchodu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Starší verze obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího. Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.
   
  Záruční podmínky
  1. Délka záruky je 24 měsíců na nové zboží. Tato doba začíná převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. 2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 •  
  Reklamační řád
  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
  2. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 5 dnů od obdržení zásilky) písemně zprávu prodávajícímu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
  3. V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo požadovat buď výměnu věci, nebo opravu. Není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo ho sám způsobil. (§ 616 občanského zákoníku). Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak.
   
  Postup při reklamaci
  1. Vždy nás informujte o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  2. Prodávající se zavazuje neprodleně po obdržení písemné reklamace informovat kupujícího o následném postupu vyřízení reklamace a o tom, kam reklamované zboží doručit.
  3. Reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu na vlastní náklady a to i v případě, prokáže-li se reklamace jako oprávněná. Kupující je povinen zabalit zboží do vhodného obalu, který vyhovuje podmínkám přepravy. Pokud tak neučiní a zboží bude nedostatečně chráněno, nemusí být reklamace uznána.
  4. Doporučujeme zboží pro přepravu pojistit, za jeho případnou ztrátu nenese prodávající žádnou odpovědnost.
  5. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, která je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek nebo díl výrobku. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje výhradně prodávající.
  6. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. Prodávající se snaží neprodleně reklamaci vyřídit a zbytečně ji neprotahovat.

  Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 27. 11. 2015.


   
   
  akčný leták  PDF(4 MB)
  stiahnite si akčný leták
   
     Rýchly kontakt
    02 / 32 14 45 45
    Po-Pia 8:30 - 17:00 hod.
    e-shop@idea-nabytok.sk
    prejsť na kontakty
   
  © 2016, IDEA nábytok, s.r.o. MAPA WEBU OBCHODNÉ PODMIENKY PREHLÁSENIE
  webdesign CC data